PRIVACYBELEID 

 

1. Definities

1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder :

  • "algemene voorwaarden': De onderhavige algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de relatie tussen u en ons bij de aankoop van een pakket.
  • "overeenkomst": Iedere overeenkomst waarbij wij ons ertoe verbinden het pakket aan u te verstrekken aan mits voldaan is aan de algemene voorwaarden.
  • "partij/partijen': u en/of wij
  • "pakket": samenstelling van product met verpakking
  • "product": Trappist Westvleteren
  • "Trappist Westvleteren': bier van hoge gisting met natuurlijke grondstoffen dat gebrouwen en gebotteld is binnen de Abdij van Westvleteren en dat het voorwerp van deze overeenkomst uitmaakt.
  • u/uw: de klant die een consument is in de zin van artikel I. 1,2°WER, zijnde een natuurlijk persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen. De webwinkel is enkel voor hen toegankelijk. De reden waarom wij enkel aan particulieren wensen te verkopen, is dat wij iedereen zo veel mogelijk een eerlijke kans willen geven de pakketten te kopen aan de correcte prijs.
  • 6- packs : gepersonaliseerde verpakking met 6 flessen Trappist bieren van Westvleteren.


2. Onze identificatie

2.1 Wie zijn wij:


In de vrede BV
Donkerstraat 13
8640 Westvleteren (België)
BE44103058120145

2.2 Contact : 

webshop@indevrede.be


3. Toepassing


3.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en aankopen van de 6 -packs met Trappist Westvleteren. Bij het plaatsen van een bestelling dient u deze Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk te aanvaarden en in te stemmen met de toepassing daarvan. Behoudens indien deze schriftelijke en uitdrukkelijk door ons zijn aanvaard, worden uw eventuele algemene of bijzondere voorwaarden uitdrukkelijk uitgesloten. Niettegenstaande het voorgaande, dwingende wijze worden verleend krachtens de Belgische wetgeving inzake consumentenbescherming.


3.2 De algemene voorwaarden wordt opgemaakt in de taal van de webshop. Door het plaatsen van de bestelling erkent u deze taal machtig te zijn.


3.3 De webwinkel wordt tijdelijk gelanceerd, met toestemming van de Abdij Sint-Sixtus en ten gevolge van de Corona en is dus in de tijd beperkt.


3.4 In de vrede BV is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.


4. Tot stand komen van een Overeenkomst


4.1 Wij sluiten enkel Overeenkomsten met consumenten in de zin van artikel I. 1,2° WER, zijnde natuurlijke personen die geen economische doelen nastreven en handelen buiten hun bedrijfs-, of beroepsactiviteit. U verbindt ertoe om de Producten en/of pakket/ten niet door te verkopen. Bij schending van deze bepaling wordt u mogelijks als handelaar bestempeld, waardoor u dient te voldoen aan alle fiscale en administratieve verplichtingen. Bij afwezigheid hiervan stelt u zich bloot aan straf rechterlijke sancties.


4.2 De aankoop van de overeenkomst komt tot stand op het ogenblik dat u geregistreerd heeft met correcte waarheidsgetrouwe, actuele en volledige informatie. Nadat u zich geregistreerd heeft kan u uw pakket bestellen.


4.3 In de vrede BV is ertoe gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren op grond van een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot de bestelling of elke ander order of overeenkomst waarbij de klant betrokken is, bestelling door minderjarige, onvolledige bestelprocedures etc..


4.4 Indien u commerciële doeleinden erop nastreeft door meerdere pakketten aan te kopen op hetzelfde e-mail adres, heeft In de vrede BV het recht u te weigeren.


5. Verbod op verkoop van alcohol onder de 16 jaar

Het is verboden om alcohol (onder "alcohol" wordt verstaan elke drank of product waarvan het effectief alcoholvolumegehalte hoger is dan 0,5% vol), bv. bier en wijn te verkopen, te schenken of aan te bieden aan min zestienjarigen.


6. Beperking

Omwille van onze kleinschalige hoeveelheid van de 6-packs is het mogelijk dat het aantal aanvragen groter is dan de beschikbare hoeveelheid. Indien de voorraad uitgeput is, wordt U op de hoogte gebracht. Een duidelijke melding wordt gemaakt op de webshop bij uitgeputte voorraad. Een pakket omvat twee 6-packs en kunnen niet aangepast worden aan de noden van U. Het is enkel mogelijk om 1 pakket met twee 6- packs per transactie te bestellen. Indien U meerdere pakketten wenst dient U zich opnieuw te registreren en aan de Algemene voorwaarden te voldoen.


7. Betaling

De betaling is enkel mogelijk op het ogenblik dat de Algemene voorwaarden geaccepteerd worden. De betaling van het pakket dat aangekocht wordt op de website van webshop@indevrede.be gebeurt via een beveiligd systeem en U kiest zelf de betaalwijze. Op het ogenblik waarop U het pakket bestelt, wordt ook de volledige prijs voldaan.


8. Prijs

De prijs van het pakket staat vermeld in euro's, inclusief btw en alle andere verplicht door U te dragen taksen. De prijs van het pakket omvat ook de verzend- en administratiekosten en slaat uitsluitend op het artikel zoals ze woordelijk wordt omschreven. De eventuele bijhorende foto's zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.


9. Leeggoed


9.1 Er kan geen leeggoed terug genomen worden door middel van verzending. Indien dit toch gebeurd kan In de vrede BV geen gevolg geven aan de zender. Het bedrag van leeggoed (10 cent per fles) wordt niet terug betaald.


9.2 Leeggoed kan binnen gebracht en terug betaald worden in de winkel van In de vrede BV tijdens de openingstijden vermeld op de website van In de vrede BV.


10. Verzending


10.1 Verzending gebeurd enkel binnen de Belgische landgrenzen.


10.2 Voor de verzending en levering werkt In de vrede BV samen met GLS. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.
Eens de registratie, order en betaling werd aangemaakt door U, wordt In de vrede BV hiervan verwittigd zodat het order zo snel mogelijk klaargemaakt kan worden voor transport. Van zodra In de vrede BV met het order bezig zijn, kunnen zij dit mededelen aan U door op de knop 'processing' te klikken in het order overzicht. U ontvangt dan een mail met de boodschap dat In de vrede BV het pakket aan het klaarmaken zijn voor verzending. De gegevens van U wordt verwerkt door Sendcloud die een label creëert met de nodige barcode om zo het pakketje veilig te verzenden met GLS. Van zodra het order verzonden is, ontvangt U de melding via mail dat zijn/haar order verzonden werd. Leveringstermijn is afhankelijk van GLS. Wij werken samen met GLS en GLS streeft ernaar de binnenlandse pakketten de volgende werkdag af te leveren. Echter is dit geen garantie vermits met externe partners wordt samengewerkt.
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet door U onverwijld en onmiddellijk worden gemeld aan In de vrede BV.


10.3 Het pakket wordt bij U geleverd op het opgegeven leveringsadres. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn op verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Indien bij levering niemand aanwezig is of een levering niet mogelijk blijkt, kan de levertermijn verlengd worden en kunnen extra leveringskosten aangerekend worden. Indien de levering onmogelijk wordt gemaakt door U, kan U verzocht worden de goederen te komen ophalen.

11. Herroepingsrecht


11.1 U beschikt over een termijn van veertien(14) dagen om ons er van op de hoogte te brengen dat u de Overeenkomst wil herroepen. U bent niet gehouden tot betaling van een vergoeding of opgave van een motief.


11.2 Als U wenst beroep te doen op het herroepingsrecht, moet U ons hiervan op de hoogte brengen. Dit kan door het herroepingsformulier dat U kan vinden op de site van de webshop. Of U kan een ondubbelzinnige verklaring afgeven op het adres vermeld in rubriek 2.1 , waarin U verklaart dat u gebruik wenst te maken van uw herroepingsformulier. Deze mededeling moet binnen de veertien(14) kalenderdagen gebeuren. De termijn van veertien(14) kalenderdagen begint te lopen op de dag van de afhandeling van het pakket. U draagt de kosten voor het terugsturen van het pakket met de 2 6-packs Trappist Westvleteren. Indien de inhoud van het teruggestuurde pakket vernietigd is en op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt In de vrede BV zich het recht, om U aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van inhoud van het pakket. Als goederen uit hun verpakking zijn gehaald en bijvoorbeeld gebruikt zijn, is terugzenden niet meer mogelijk.


12. Garantie


Krachtens de toepasselijke wetgeving betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft
de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
Om een beroep te doen op de garantie, moet U een aankoopbewijs kunnen voorleggen. U wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren. U aanvaard dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kan dienen.
Voor het pakket dat online werd aangekocht en bij U thuis werd afgeleverd, dient U contact op te nemen met de kantendienst van In de vrede BV en het pakket op uw kosten terug te bezorgen aan In de vrede BV.
Bij vaststelling van een gebrek moet U In de vrede BV zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 8 dagen na vaststelling ervan door U te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op vervanging.


13. Bescherming van persoonsgegevens


13.1 In de vrede BV respecteert uw persoonsgegevens en verwerkt deze in overeenstemming met de toepasselijke Belgische wetgeving. De door u meegedeelde persoonsgegevens (met name uw naam, adres, e-mailadres, etc) zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling.
U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan In de vrede BV gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.


13.2 Voor de bestelling van het pakket wordt het volledig bedrag betaald.
Hiervoor maken wij gebruik van een betalingsprovider. Om een bestelling te plaatsen dient U aan de betalingsprovider volgende informatie te verstrekken: financiële gegevens, namen, adres en elke andere informatie die noodzakelijk is voor de bestelling en betaling. Uw persoonsgegevens worden verwerkt door de betalingsprovider.


14. Intellectuele eigendomsrecht


14.1 De Abdij Sint-Sixtus VZW beschikt over de nodige rechten ter bescherming van de Trappist Westvleteren. De intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten op deze producten blijven bij de Abdij Sint-Sixtus VZW en/of de eigenlijke rechthoudende partij. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms-) rechten, waaronder al dan niet octrooibare technisch en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.


14.2 De Abdij Sint-Sixtus VZW hecht veel belang aan intellectuele eigendomsrechten en hebben hiervoor alle mogelijke maatregelen getroffen om de bescherming te garanderen.


15 Toepasselijk recht - bevoegde rechtbank


Het Belgisch recht is van toepassing, bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Brugge AFDELING Ieper bevoegd.


16 Gebruik van cookies


Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.